14" x 8" 547 Spirit UTV Wheel - 4x110 Bolt Pattern